Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
0. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Spôsob objednávania
2. Povinnosti predávajúceho
3. Povinnosti kupujúceho
4. Ceny tovaru
5. Dodacie podmienky
6. Termín dodania
7. Spôsob dodania
8. Poštovné
9. Zrušenie objednávky
10. Záruka a reklamačný poriadok
11. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu:
12. Odstúpenie od zmluvy
13. Záručná doba
14. Záverečné ustanovenia

0. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu

Prevádzkovateľ: D-Nails.sk s.r.o., Toryska 6, 040 11 Košice, IČO: 44 587 317, DIČ: SK2022747958 Kontakt: info@d-nails.sk alebo tel.: 0905 557 631

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.d-nails.sk

Elektronická objednávka: Odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.d-nails.sk , cene poštovného a celkovej cene objednávky.


1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach www.d-nails.sk. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@d-nails.sk kde uvediete kód tovaru, presný názov tovaru, počet objednaných kusov, a povinné kontaktné údaje ako novej registrácií. Podmienkou pre platnosť objednávky je kompletné vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

   1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
   2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
   3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
   4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

   5. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúra - daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 Nezodpovedáme za:

   1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravou.
   2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, resp. neprevzatím zásielky.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

   1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť pri prebraní zásielky dopravcovi a nám.
   2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode www.d-nails.sk sú uvedené v EUR platné v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Sme plátcami DPH.

5. Dodacia lehota

1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, resp. prevzatím od kuriéra.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Dôležité upozornenie:

1. Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo a platná emailová adresa nebude zákazníkovi odoslaná. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave vašej objednávky!
2. Objednávka musí byť zadaná do 12:00 hodiny daného dňa aby bola vyexpedovaná ešte v ten deň. ( každý druhý piatok v mesiaci máme inventúru a tovar neodosielame )
3. Doprava Slovak Parcel Servis resp. UPS Slovensko pri objednávke od 0.00€ do 79.00€ s DPH je 5.00€ ( 3.50 doprava + 1.50€ dobierka ) s DPH a pri objednávke presahujúcej 79.00€ s DPH je doprava zadarmo. Pri platbe kartou platíte dopravu 3.50€ a pri nákupe nad 79.00E€ s DPH je doprava zadarmo. Platby kartou realizujemu cez platobnu bránu Shoptet Pay, ktorá patrí pod spoločnosť Shoptet a.s.
4. Spoločnosť D-Nails.sk s.r.o. si vyhradzuje právo komu poslať a komu neposlať tovar. Do tejto kategórie spadajú tieto osoby:

  • osoba, ktorá si tovar objednala a neprevzala ho alebo ho odmietla prevziať..
  • osoba, ktorá vyplnila formulár nesprávne resp. nepravdivo (t.č., číslo domu, a pod.)

6. Termín dodania

1. Obyčajne je to do 48 hodín ( 2 pracovné dni ) od zadania objednávky resp. ak zadáte objednávku do 10.00 daného dňa, objednávka Vám príde do 48 hodín ( 2 pracovné dni )

2. Dodacia lehota v rámci Slovenskej Republiky je 48 hodín v pracovných dňoch. To značí že po obdržaní objednávky do 48 hodín v pracovných dňoch bude vyexpedovaná z nášho skladu. Dodávka tovaru prebieha len v pracovných dňoch (Pon - Pia)!!! Ak zásielku neobdržíte, odporúčame informovať sa o stave Vašej objednávky.

3. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie, strata zásielky, výpadok u dodávateľa a pod. ).

4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu či inú podobnú platbu.

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame v rámci Slovenska na dobierku UPS kuriérom.  Ako doklad o zaplatení slúži faktúra, respektíve príjmový pokladničný doklad, ktorý Vám vystaví Slovak Parcel Service kuriér alebo je to potvrdenie, ktoré obdržíte pri preberaní dobierky! Súčasťou zásielky je aj samotná faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list v niektorých prípadoch aj ako záručný list.

7.1 Informácie k platbe predom na náš účet:

Platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho.
Banka: TATRABANKA a.s.
Bankový účet: 292 391 21 97 / 1100
Variabilný symbol: číslo vašej objednávky

IBAN: SK0811000000002923912197
SWIFT: TATRSKBX

Dôležité: Napíšte tam aj Váš IBAN resp. číslo účtu / kód banky poprípade aj názov účtu príjemcu 

8. Distribučné náklady

Podľa aktuálneho cenníka.

9. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku kedykoľvek. 

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info@d-nails.sk alebo oznámte na telefónnom čísle 0905 557 631. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Najlepšie a najefektívnejšie je zrušenie objednávky telefonicky.

10. Záruka a reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.

2. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené, neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým primeraným opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Na predanej veci sa môžu vyskytnúť vady zjavné, alebo vady skryté. Vadu zjavnú je povinný kupujúci uplatniť pri predaji, najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, inak právo zaniká. Vady skryté uplatní kupujúci ihneď po zistení, na základe §599 Občianskeho zákonníka: „ Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, teda len čo chybu zistil.“ V prípade, nesplnenia tejto povinnosti, nie je možné uznať reklamáciu za opodstatnenú.

6. Právo zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho s predložením vadného výrobku, riadne ošetreného, hygienicky nezávadného a dokladom o úhrade kúpnej ceny.

7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, prevádzkovateľ je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

8. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania dodaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Odôvodneným zamietnutím reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy je zamietnutie reklamácie na základe odborného posúdenia, t.j. bez odborného posudku nemôže predávajúci reklamáciu zamietnuť. Tento posudok musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.


11. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predavajúceho na adrese jeho firmy, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment tovaru, alebo aj v sídle alebo mieste podnikania. Toryská 6, 040 11

12. Ostatné, vyššie nespomenuté náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

11. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu:

1. V prípade, že Vám daný tovar nevyhovuje resp. nespĺňa vaše predstavy môžete v zmysle ustanovenia v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru a odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a požiadať o výmenu resp. vrátenie peňazí. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu. Tovar bez udania dôvodu treba vracať nepoužitý v neporušenom a pôvodnom balení. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť plnú sumu objednávky aj s poštovnými nákladmi spojenými s expedíciou tovaru k spotrebiteľovi. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar zasielajte v uvedenej lehote na vlastné náklady formou balíka, doporučene ako list alebo osobne , nie na dobierku. Pri vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru a list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Formulár nájdete tu: Príloha č.1: formulár o odstúpení od zmluvy.

12. Odstúpenie od zmluvy

1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu podmienok.

3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
3. a - predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
3.b - predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
3.c - predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
3.d - predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
3.e - predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
3.f - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
3.g - predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
3.h - poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.  

13. Ochrana osobných údajov

1. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho zadaných osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru.

2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a nasl. a na základe písomnej žiadosti alebo mailom na info@d-nails.sk je možné ich vymazať.

3. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Čo sú cookies? Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám a využívať službu Google Analytics. 

Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné ​​prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.

 

VIAC O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SA DOČÍTATE TU: Nové pravidlá GDPR platné od 25.5.2018

14. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. 

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Prípadné spory medzi D-Nails.sk (ardell.sk) a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na nás ( info@d-nails.sk alebo telefonicky na 0905 557 631 ) pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú doplnené, platné a účinné od 9.2.2016. Posledná aktualizácia 1.5.2019.


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna 3, 040 01 Košice
055/622 07 81

Slúži k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská Obchodná Inšpekcia, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice, internetová adresa: www.soi.sk

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.

Predávajúci:

d-nails.sk s.r.o.

D-Nails.sk s.r.o.
Ing. Ján Buša
Toryská 6
040 11 Košice
Slovenská Republika
iČO: 44 587 317
iČ DPH: SK 2022747958
mobile: +421 905 557 631
email: info@d-nails.sk

D-Nails.sk s.r.o. je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri u KS v Košiciach Vložka číslo: 23086/V

Príloha č.1: formulár o odstúpení od zmluvy


Vaše podmienky, sťažnosti a námety nám prosím píšte na mail info@d-nails.sk alebo telefonicky 0905 557 631 . V prípade reklamácii si stiahnite ( prílohu č.1: formulár o odstúpení od zmluvy ) vyplňte ho a pošlite na mail info@d-nails.sk.

1.5.2024